Piliečių santalka!


Piliečių santalka, Alternatyvi kultūros paveldo komisija, Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicija, Lietuvos žaliųjų judėjimas ir Lietuvos sąjūdis  liepos 14 dieną organizavo viešą forumą „AR IŠSAUGOSIME KURŠIŲ NERIJĄ ATEITIES KARTOMS?“

Piliečių santalka viešu laišku kreipėsi į LRT tarybos narius dėl visuomenę klaidinančių LRT administracijos pareiškimų.

Santalkos deklaracija!

Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. Valdžioje įsitvirtinusios grupuotės vis labiau savinasi valstybę, pamindamos Konstitucijos nuostatas, skelbiančias, jog suverenitetas priklauso Tautai, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Nomenklatūra, užuot sunykusi kaip okupacijos atgyvena, atsinaujina ir stiprėja. Ji kuria demokratinės valstybės regimybę, primeta visuomenei savo taisykles ir kompromituoja demokratinę tvarką. Nomenklatūra tampa galingesnė už įstatymą. Tai kelia pavojų mūsų visuomenės, mūsų tautos ir Lietuvos Respublikos savarankiškumui.

Prolesan Pure

Santalkos nuostatai

Piliečių Santalka (toliau – Santalka) – neformalus piliečių ir pilietiškų organizacijų tinklas, siekiantis sukurti teisingą, piliečių orumą saugančią valstybę, pašalinti kliūtis, trukdančias piliečiams būti savo valstybės šeimininkais, užtikrinti valdžios pilietinę priežiūrą, įgyvendinti esmines pertvarkas valstybės valdymo, savivaldos, teisėtvarkos, švietimo, mokslo bei socialinės saugos srityse, įtvirtinti Konstitucijos principus valstybės gyvenime.Santalkos Veiklos strateginės kryptys

Siekdama įgyvendinti Piliečių Santalkos Deklaracijos principus ir siekius Santalkos Sueiga patvirtino savo veiklos strategines kryptis.

Santalkos Taryba

Santalkos Tarybos pimininkė - Vaiva Žukienė, vicepirmininkai - Jonas Kronkaitis ir Darius Kuolys.

Smulkmenos!

pix pix pix

Santalkos deklaracija!

Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. 

Santalkos fondas!

Santalkos fondo veiklos tikslas – skatinti ir aktyviai dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę, remti Piliečių santalkos veiklą, nesiekiant pelno telkti lėšas ir pajėgas pilietinių iniciatyvų projektams įgyvendinti bei remti, informacinei sklaidai ir švietimui.