Santalkos etikos komisija rūpinasi, kad Santalkos veikla būtų deramos pilietinės kultūros.


Santalkos etikos komisija
 rūpinasi, kad Santalkos veikla būtų deramos pilietinės kultūros. Reikalui esant, ji vertina Santalkos dalyvių ir Sueigos narių viešą elgesį. Etikos komisiją iš trijų Sueigos narių sudaro Santalkos sueiga Santalkos tarybai pasiūlius. Etikos komisija veikia remdamasi Santalkos sueigos patvirtintu reglamentu. Susipažinti su reglamentu. 

 

Santalkos etikos komisijos nariais 2007/ 2008 m. patvirtinti - Irena Veisaitė (pirmininkė), Leonidas Donskis ir kun. Robertas Grigas.

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie Santalkos Etikos komisijos veiklą ir priimtus sprendimus.

Smulkmenos!

pix pix pix

Santalkos deklaracija!

Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. 

Santalkos fondas!

Santalkos fondo veiklos tikslas – skatinti ir aktyviai dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę, remti Piliečių santalkos veiklą, nesiekiant pelno telkti lėšas ir pajėgas pilietinių iniciatyvų projektams įgyvendinti bei remti, informacinei sklaidai ir švietimui.