Demokratinėje valstybėje teisingumas privalo būti vykdomas skaidriai ir nešališkai.

image


Demokratinėje valstybėje teisingumas privalo būti vykdomas skaidriai ir nešališkai. Piliečių Santalka rūpinasi Lietuvos teisėtvarkos stiprinimu, asmens teisių ir laisvių užtikrinimu, teismų nepriklausomybe nuo politinės valdžios, jų skaidriu darbu ir atvirumu visuomenei. Piliečių Santalka siekia tokios teisėtvarkos, kuri leistų piliečiui jaustis saugiam savo valstybėje. į talkos tinklalapį

Savivalda & rinkimai
Savivaldos teisė Lietuvos Respublikoje yra suteikta bendruomenėms. Europos savivaldos chartijoje taip pat pabrėžiama vietos gyventojų svarba. Ar šiandien Lietuvoje efektyvi vietos savivalda, kaip gyventojai gali įtakoti savo savivaldybės tarybos ir administracijos priimamus sprendimus? Ar jų balsas yra girdimas? Piliečių Santalka siekia skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. į talkos tinklalapį

Viešieji finansai
Valstybė neturi nuosavų pinigų - savo pinigus jai esame patikėję mes, mokesčius mokantys piliečiai. Jei mūsų bendri pinigai švaistomi, naudojami neskaidriai ir neataskingai, nukenčia kiekvieno mūsų gerovė. Tad mūsų pareiga – prižiūrėti, kaip jie tvarkomi. Piliečių Santalka rūpinasi skaidriu, atsakingu ir veiksmingu viešųjų finansų panaudojimu visuomenės gerovei. į talkos tinklalapį

švietimas
Nuo kultūros, švietimo, mokslo plėtros priklauso lietuvių tautos išlikimas šiandienos pasaulyje, mūsų visuomenės vertybiniai pagrindai, jos tapatybė, gebėjimas gyventi kūrybingą ir prasmingą bendruomeninį gyvenimą. Piliečių Santalka rūpinasi, kad Lietuvos kultūros, švietimo ir mokslo politika taptų orientuota į savarankiškas bendruomenes ir kūrybingas asmenybes, kad ji būtų dinamiška ir atvira, jautriai ir laiku atsiliepianti į egzistencinius tautos poreikius, tarnaujanti šiuolaikinės tautos ir visuomenės kūrimui. į talkos tinklalapį

Kitos talkos
Piliečių Santalka domisi ir kitomis Lietuvos valstybės, visuomenės problemomis. Čia rasite tas mintis, kurios netilpo į aukščiau paminėtas talkas. į talkos tinklalapį

Smulkmenos!

pix pix pix

Santalkos deklaracija!

Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. 

Santalkos fondas!

Santalkos fondo veiklos tikslas – skatinti ir aktyviai dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę, remti Piliečių santalkos veiklą, nesiekiant pelno telkti lėšas ir pajėgas pilietinių iniciatyvų projektams įgyvendinti bei remti, informacinei sklaidai ir švietimui.