Santalkos Taryba koordinuoja Santalkos veiklą tarp Sueigų.

image


Santalkos Taryba koordinuoja Santalkos veiklą tarp Sueigų. Tarybą vienų metų laikotarpiui renka Sueiga. Ji nustato Tarybos narių skaičių. Tarybos nariais pagal pareigas tampa Sueigos patvirtinti darbo grupių vadovai. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose paprasta balsų dauguma. Taryba turi teisę priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių.


Taryba reiškia Santalkos poziciją atskirais klausimais, teikia Sueigai pasiūlymų dėl Santalkos strateginių krypčių atnaujinimo, derina darbo grupių veiklą, tvirtina jų veiklos principus, tikslus ir prioritetus, teikia Sueigai pasiūlymų dėl naujų darbo grupių sudarymo ir savo veiklą baigusių darbo grupių panaikinimo, priima sprendimus dėl bendrų Santalkos vardu rengiamų akcijų, teikia Sueigai tvirtinti naujus Sueigos narius, steigia funkcines Santalkos grupes konkrečioms užduotims vykdyti, išsirenka Tarybos pirmininką arba pirmininkus Tarybai atstovauti ir jos veiklai koordinuoti.

Kviečiame susipažinti su Tarybos darbo reglamentu.

Smulkmenos!

pix pix pix

Santalkos deklaracija!

Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. 

Santalkos fondas!

Santalkos fondo veiklos tikslas – skatinti ir aktyviai dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę, remti Piliečių santalkos veiklą, nesiekiant pelno telkti lėšas ir pajėgas pilietinių iniciatyvų projektams įgyvendinti bei remti, informacinei sklaidai ir švietimui.